Persbericht

Op zaterdag 18 mei 2013 hebben de groene toezichthouders op de Noord-Veluwe opnieuw gecontroleerd op de naleving van vooral de ‘groene’ wet en regelgeving. Voor het overtreden van diverse regels werden 16 processen-verbaal opgemaakt en is in 19 gevallen volstaan met een stevige waarschuwing. Op de Noord-Veluwe namens als vanouds de toezichthouders van de Stichting Groennetwerk deel aan deze actiedag, maar dit jaar schoven ook voor de eerste keer medewerkers aan van de onlangs opgerichte Omgevingsdienst Noord-Veluwe en de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek.

Constateringen:

De groene actiedag begon omstreeks 10.00 en werd rond 16.00 uur afgesloten. Op de Veluwe randmeren werden twee boten ingezet en is een proces-verbaal opgemaakt voor het vissen met verboden middelen (verdachte met 6 fuiken, 1 kg paling) en zijn er ook nog eens 4 fuiken aangetroffen zonder dat er een verdachte kon worden aangesproken. Daarnaast zijn er visserij controles uitgevoerd waarbij enkele keren een waarschuwing moest worden uitgedeeld omdat kleinere zaken niet in orde bleken. Op het land werden diverse processen-verbaal opgemaakt voor de eigenaren van loslopende honden, een ruiter die zich buiten de daartoe aangewezen ruiterpaden bevond en voor het branden van afvalstoffen. In 6 gevallen liepen de toezichthouders tegen een grote afvalstort in de natuur aan. In één geval ging het om een dumping van 13 vuilniszakken met hennepafval. Aan de dag namen 32 controleurs deel waaronder diverse toezichthouders van gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties, politie (waaronder 2 te paard) en Pro-rail.

De Stichting Groenetwerk (SGN) is de rechtspersoon van het Groennetwerk Noord-Veluwe, Apeldoorn en Achterhoek. Deze netwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen de politieregio Noord- en Oost-Gelderland, Koninklijke Marechaussee, Defensie, de groene bijzondere opsporingsambtenaren (afgekort BOA), flora- en faunabeheerders van onder andere Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap. Ook zijn hier bij aangesloten de gemeenten, provincies Gelderland en Flevoland en particuliere terreineigenaren van de Noord-Veluwe.

Meer informatie: www.groennetwerk.nl