LOMHet Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) www.lom.nl heeft de handhaving van het natuurbeschermingsrecht voor de periode 2010/2012 hoog op de agenda gezet. De instandhouding van natuur en landschap, met een mooi woord ook wel biodiversiteit genoemd, blijkt in theorie misschien wel aardig te zijn geregeld maar zoals vaker het geval is, blijkt er in de praktijk toch nog heel wat fout te gaan. Voor een deel is dat wellicht te wijten aan een soms te gebrekkig toezicht maar ook de complexiteit van de wetgeving zal hier ongetwijfeld mee te maken hebben.

De verschillende verboden uit de Flora- & faunawet, diverse (verboden) handelingen in en nabij natuurgebieden, de diverse toegangsbepalingen en de regels uit de boswet worden landelijk bezien met voeten getreden. Ook in de politieregio Noord- en Oost-Gelderland worden de opsporingsambtenaren hier bijna dagelijks mee geconfronteerd. Het LOM vraagt om extra op deze zaken toe te zien.

De Stichting Groennetwerk (SGN) zet zich komende tijd in om extra aandacht te besteden aan de LOM prioriteit Natuur. De SGN doet dat via het door haar opgezette Project Natuurkalender. De SGN is de rechtspersoon van het Groennetwerk Noord-Veluwe, Apeldoorn en Achterhoek. Deze groennetwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen de politieregio Noord- en Oost-Gelderland, Koninklijke Marechaussee , de groene buitengewoon opsporingsambtenaren (afgekort BOA), flora- en faunabeheerders van onder andere Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Geldersch Landschap. Ook zijn hier bij aangesloten gemeenten, provincie Gelderland, provincie Flevoland en particuliere terreineigenaren in dit deel van Gelderland.

Project Natuurkalender

Het project Natuurkalender is het tweede groene handhavingsproject dat op de schaal van de gehele politieregio Noord- en Oost-Gelderland wordt gehouden door de SGN en zal duren tot 1 maart 2011. Het LOM ondersteunt dit initiatief van harte. Het project Natuurkalender beoogt toe te zien op de hier boven omschreven zo vaak voorkomende overtredingen. In diverse perioden wordt voor een aantal thema’s extra aandacht gevraagd. Soms zijn dit heel eenvoudige thema’s waar iedere buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) met een zekere regelmaat tegen aan loopt en een andere keer zijn de thema’s wat complexer van aard. Opzet is dat iedere BOA op z’n tijd een steentje bij kan dragen aan dit project en door de beschikbare kennis te delen wordt iedereen er uiteindelijk beter van.

Klik hier voor het volledige projectplan.

Eerste resultaten

De eerste resultaten van het project zijn positief. Zo is er diverse malen opgetreden tegen afvaldumpingen, het vellen van bomen zonder vergunning en is er gecontroleerd bij het zoeken, rapen en onder zich hebben van (kievits-)eieren en het verstoren en/of vangen van beschermde diersoorten. Op zaterdag 17 april j.l. vond er een grote groene actiedag plaats. Niet eerder namen er zo massaal – er waren 112 groene handhavers in het veld - en eenduidig deel aan de handhavingsactie. De resultaten mogen er dan ook zijn. In de hele regio Noord- en Oost-Gelderland zijn 113 processen-verbaal opgemaakt en is er 53 maal volstaan met een waarschuwing. In totaal dus 166 incidenten op een enkele actiedag!!

De overtredingen waren zeer divers. Naast diverse groene overtredingen zoals overtredingen van de visserijwet, het branden en storten van afval, het verbranden van een heuse houtwal, gesloten verklaringen en loslopende honden, zijn er ook diverse overtredingen van de verkeerswetgeving vastgesteld. Daarnaast een paar bijzondere voorvallen zoals: BOA’s die assistentie verlenen bij winkeldiefstal, hulpverlening bij een gekantelde kieper en hulp aan een damhert dat vast zat in de bedrading.